Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

Пам'яті Ю.П. Тугарова

В 1984 ро­ці  Ю.П.Ту­га­ров при­з­на­че­ний ди­ре­к­то­ром за­во­ду ім.50-річ­чя  Ве­ли­кої Жо­в­т­не­вої Со­ці­а­лі­с­ти­ч­ної ре­во­лю­ції. Йо­го ді­я­ль­ність на по­с­ту ке­рі­в­ни­ка бу­ла по­з­на­че­на по­с­тій­ним по­шу­ком но­во­го і пе­ре­до­во­го в пи­тан­нях управ­лін­ня го­с­по­дар­сь­кою ді­я­ль­ні­с­тю пі­д­п­ри­єм­с­т­ва, удо­ско­на­лен­ня ви­ро­б­ни­чих про­це­сів, впро­ва­джен­ня но­вих те­х­но­ло­гій. Ра­зом з ро­з­ви­т­ком ви­ро­б­ни­ц­т­ва в цей пе­рі­од стрі­м­ко ве­лось бу­ді­в­ни­ц­т­во мі­к­ро­ра­йо­ну іме­ні Куй­би­ше­ва, ви­рі­шу­ва­лись пи­тан­ня  йо­го со­ці­а­ль­но-­еко­но­мі­ч­но­го ро­з­ви­т­ку та за­без­пе­чен­ня по­бу­то­вих умов пра­ців­ни­ків за­во­ду. Юрій Па­в­ло­вич на­ле­жав до тих ке­рі­в­ни­ків, яким до­ве­ло­ся ви­три­ма­ти на сво­їх пле­чах ва­ж­кий пе­рі­од ри­н­ко­вих пе­ре­т­во­рень. Ви­мо­г­ли­вий до се­бе та пі­д­ле­г­лих, він ко­ри­с­ту­ва­в­ся за­слу­же­ним ав­то­ри­те­том в тру­до­во­му ко­ле­к­ти­ві  за­во­ду та гро­мад­сь­ко­с­ті мі­с­та, вів ве­ли­ку гро­мад­сь­ку ро­бо­ту як де­пу­тат об­ла­с­ної та мі­сь­кої ра­ди. За­слу­ги Юрія Па­в­ло­ви­ча по пра­ву від­зна­че­ні ви­со­ки­ми дер­жа­в­ни­ми на­го­ро­да­ми – се­ред яких ор­де­ни «Знак по­ша­ни та «Дру­ж­би на­ро­дів».

Ад­мі­ні­с­т­ра­ція, проф­спі­л­ко­вий ко­мі­тет, тру­до­вий ко­ле­к­тив, ве­те­ран­сь­ка ор­га­ні­за­ція КП «ШКЗ «Ім­пульс» та гро­мад­сь­кість мі­с­та  гли­бо­ко су­му­ють з при­во­ду тя­ж­кої втра­ти  та ви­сло­в­лю­ють щи­рі спів­чут­тя рі­д­ним та бли­зь­ким по­кій­но­го.

 

М.П.Но­га, Г.І.Го­р­ді­є­н­ко,Є.Д.Че­р­нов, А.Р.Са­ф­ро­нов, М.Ф.Бу­дик, М.І.Цьо­м­ка, В.Ф.Кай­на­ра, Л.Ф.Ва­си­ль­цов, М.В. Не­би­ли­ця, В.О.Єки­ме­н­ко, В.І.Че­с­но­ко­ва, Н.П.Але­к­са­н­д­ро­ва, В.С. Фе­до­ре­н­ко та ін­ші.

 21.01.2014 15:38

Источник: Шосткинська міська рада http://www.shostka-rada.gov.ua
 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"