Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Документи

 Публічні закупівлі

 Статистика

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Фінансові ресурси та їх направлення 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

До Дня Конституції Україні: КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Конституція - Основний Закон України, який у ІІ розділі «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина» закріплює основні права і свободи громадян. Саме утвердження прав і свобод людини є головним обов'язком держави, це визначає зміст і спрямованість її діяльності (ст. 3 Конституції України).

Конституційні права і свободи людини і громадянина можна поділити на три групи: особисті (суб'єктивні) права і свободи людини (громадянські, природні) безпосередньо пов'язані з сутністю людини, як фізичної особи; політичні права і свободи громадянина України; економічні, культурні, соціальні, екологічні, сімейні, правові права людини.

 

1. Особисті (суб'єктивні) права і свободи людини (громадянські, природні) безпосередньо пов'язані з сутністю людини, як фізичної особи.

Закріплено:

- Конституція України: право на вільний розвиток своєї особистості (ст. 23); рівність прав жінки і чоловіка (ст. 25);  невід'ємне право на життя (ст. 27); право на повагу до гідності (ст. 28).

- законодавчі акти: Кримінальний кодекс України «Злочини проти волі, честі та гідності особи» (розділ III); Цивільний кодекс України (ст. 297); ЄвропейськHYPERLINK "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_627791/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1"а HYPERLINK "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_627791/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1"конвенцHYPERLINK "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_627791/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1"іяHYPERLINK "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_627791/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1" з прав людини; Кримінальний  процесуальний  кодекс  України.

Право на недоторканість житла (ст.30); право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст. 31):

- Закон України «Про телекомунікації» проголошує, що зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами (ст. 9). Персонал оператора, провайдера телекомунікацій несе відповідальність за порушення вимог законодавства України щодо збереження таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер (ст. 41).

- Кримінальний  процесуальний  кодекс  України (ст.14HYPERLINK "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_102/ed_2016_02_18/pravo1/T124651.html?pravo=1", HYPERLINK "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_102/ed_2016_02_18/pravo1/T124651.html?pravo=1" HYPERLINK "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_102/ed_2016_02_18/pravo1/T124651.html?pravo=1"258)HYPERLINK "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_102/ed_2016_02_18/pravo1/T124651.html?pravo=1" HYPERLINK "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_102/ed_2016_02_18/pravo1/T124651.html?pravo=1"

Право кожного на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції тісно пов'язане з правом на невтручання до особистого і сімейного життя, передбаченого ст. 32 Конституції України:

- Закон України «Про інформацію» (ст.5);

- Сімейний  кодекс  України: право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання (ст. 33);

- Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в України»: право на свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань (ст. 34);

- Цивільний  кодекс України (ст.277). 

Спростування недостовірної інформації:

- Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (ст.ст. 37, 42):  відповідальність за поширення недостовірних відомостей і обов'язок по їх спростуванню покладається на редакцію державного засобу масової інформації, а не на її редактора.

- Закон України «Про інформацію» (ст. 30): ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень. Оціночними судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання мовностилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири). Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості.

Право на свободу світогляду і віросповідання (ст. 35): Закон України «Національні меншини»; Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації».

2. Політичні права і свободи громадянина України

Пов'язані з взаємовідносинами особи і держави, особи і органів державної влади та місцевого самоврядування, особи і політичних партій та інших політичних інститутів держави і суспільства.

Право на об'єднання у політичні партії та громадські організації  (ст. 36):

- Закон України «Про політичні партії в Україні»;

- Закон України «Про громадські об'єднання»;

- Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Право брати участь в управлінні державними справами, всеукраїнському і місцевому референдумах, право вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування (ст. 38):

- Закон України «Про всеукраїнський референдум»;

- Закон України «Про місцеві вибори»;

- Закон України  «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII;

- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Право на мирні збори, мітинги, походи і демонстрації (ст. 39): відповідно до вимог ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів міських рад належить вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку.

3. Економічні, культурні, соціальні, екологічні, сімейні, правові права людини

 

Право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатом своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 41). Цивільний кодекс України:

- власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном (ст.317);

- власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону (ст.319);

- власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном (ст.391).

 

Право кожного на підприємницьку діяльність (ст. 42): Закон України від 15.05.03. № 755-ІHYPERLINK "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_01_01/pravo1/T030755.html?pravo=1"VHYPERLINK "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_01_01/pravo1/T030755.html?pravo=1" «HYPERLINK "http://zakon.rada.gov.ua/go/755-15"Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»; Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України.

 

Право на працю (ст. 43): КодексHYPERLINK "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_213/ed_2016_01_28/pravo1/KD0001.html?pravo=1" законіHYPERLINK "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_213/ed_2016_01_28/pravo1/KD0001.html?pravo=1"вHYPERLINK "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_213/ed_2016_01_28/pravo1/KD0001.html?pravo=1" про працю України, Закон України «Про оплату праці».

 

Право працюючих на страйк для захисту своїх економічних та соціальних інтересів (ст. 44): Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

 

Право працюючих на відпочинок (ст. 45): Кодекс законіHYPERLINK "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_213/ed_2016_01_28/pravo1/KD0001.html?pravo=1"вHYPERLINK "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_213/ed_2016_01_28/pravo1/KD0001.html?pravo=1" про працю України, Закон України «Про відпустки».

 

Право громадян на соціальний захист (ст. 46): кодекс законів про працю; закони: «Про зайнятість населення», «Про пенсійне забезпечення», «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та інші.

 

Право кожного на житло (ст. 47): Житловий Кодекс Української РСР; Цивільний кодекс України.

 

Право кожного на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї (ст. 48): Закони України: "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", «Про оплату праці»,   "Про Державний бюджет України на 2016 HYPERLINK "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_28/ed_2015_12_25/pravo1/T150928.html?pravo=1"рHYPERLINK "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_28/ed_2015_12_25/pravo1/T150928.html?pravo=1"ік".

 

Право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49): Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я». Зміст права на охорону здоров’я і на медичну допомогу визначено ст. 283 і 284 ЦК України. Ст. 285, 286, 287 і 290 ЦК України визначають право на інформацію про стан свого здоров’я і на таємницю такої інформації, права особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я, а також право на донорство.

 

Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля, на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди (ст. 50): Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».

 

Право пов'язане з забезпеченням вільної згоди на шлюб, охороною материнства і батьківства, дитини і сім'ї (ст. 51-52): Сімейний кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства».

 

Право кожного на освіту (ст. 53): Закон України «Про освіту».

 

Право на свободу літературної, художньої, іншої творчої діяльності та її результати (ст. 54): ЗаконHYPERLINK "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_479963/ed_2015_12_25/pravo1/T379200.html?pravo=1" HYPERLINK "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_479963/ed_2015_12_25/pravo1/T379200.html?pravo=1"України «Про авторське право і суміжні права», Цивільний кодекс України.

 

Право на захист інтересів в суді (ст. 55): Закон України «Про судоустрій і статус суддів».

 

Право на правову допомогу (ст. 59.): Закон України «Про безоплатну правову допомогу».

 

Презумпція невинуватості (ст. 62): Кримінальний процесуальний кодекс України

 

Конституція встановлює вичерпний перелік обов'язків людини і громадянина:

- обов'язок громадян захищати Вітчизну, її незалежність і територіальну цілісність (ст. 65);

- обов'язок громадян шанувати держані символи України (ст. 65);

- обов'язок громадян відбувати військову службу, відповідно до закону (ст. 65);

- обов'язок кожного не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки (ст. 66);

- обов'язок кожного сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом (ст. 67);

- обов'язок громадян щорічно подавати до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік, у порядку встановленому законом (ст. 67);

- обов'язок батьків утримувати дітей до їх повноліття (ст.51);

- обов'язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків (ст. 51);

- обов'язок кожного отримати повну загальну середню освіту (ст. 53);

- обов'язок кожного неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших громадян (ст. 68).

У Конституції України підкреслюється, що незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.26.06.2016 01:12

Источник: Сектор з питань внутрішньої політики http://www.shostka-rada.gov.ua/
 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"